สล็อตแตกง่ายการทำแผนที่กีฬาและความสามัคคีทางสังคมในยุโรป: การศึกษาเชิงสำรวจ

สล็อตแตกง่ายการทำแผนที่กีฬาและความสามัคคีทางสังคมในยุโรป: การศึกษาเชิงสำรวจ

การศึกษานี้จัดทำแผนที่สล็อตแตกง่ายของสินทรัพย์ กิจกรรม ความท้าทาย และโอกาสระหว่างองค์กรที่ใช้กีฬาเพื่อความสามัคคีทางสังคมในยุโรปการใช้กีฬาเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในสังคมได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการใช้กีฬาเพื่อการรวมตัวทางสังคมและการบูรณาการของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ องค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่สามกำลังใช้กีฬาเป็นพาหนะในการขับเคลื่อนความสามัคคีทางสังคมในบริบทต่างๆอย่างไรก็ตาม มีความท้าทายมากมายที่ยังคงจำกัดความเข้าใจของเราว่าโปรแกรมกีฬาและความสามัคคีทางสังคมสามารถออกแบบ 

ส่งมอบ และวัดผลได้อย่างไร

ดังนั้นโครงการSport and Social Cohesion Lab (SSCL) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Erasmus+ จึงพยายามที่จะจัดการกับช่องว่างเหล่านี้ในความรู้และการนำไปปฏิบัติ โครงการเกี่ยวข้องกับพันธมิตรดังต่อไปนี้:มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งเยอรมัน (ผู้ประสานงาน ประเทศเยอรมนีเวทีระหว่างประเทศด้านกีฬาและการพัฒนา (sportanddev)อยู่ในมือที่ปลอดภัย eV (เยอรมนี)กีฬาต่อต้านชนชาติไอร์แลนด์ (ไอร์แลนด์)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมุนสเตอร์(ไอร์แลนด์)วิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยเฮก (เนเธอร์แลนด์)สหพันธ์กีฬานานาชาติ (เนเธอร์แลนด์)มหาวิทยาลัย Palacky Olomouc (เช็ก)INEX-SDA / fotbal pro Rozvoj (เช็ก)

เครือข่ายการศึกษากีฬายุโรป (ออสเตรีย)การเรียน

ในโครงการนี้ ได้ทำการศึกษาเชิงสำรวจเพื่อระบุลักษณะทั่วไป ความท้าทาย และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในกีฬาเพื่อความสามัคคีในสังคม การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับการทบทวนวรรณกรรมเบื้องหลัง การสำรวจระดับโลกที่กำหนดเป้าหมายไปที่องค์กรที่ใช้กีฬาเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม และแบบสอบถามเชิงลึกสำหรับพันธมิตร NGO ในโครงการ SSCLการศึกษานี้พยายามที่จะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันทางสังคมในระดับผู้ประกอบวิชาชีพ และปัจจัยทางโปรแกรมที่อาจส่งผลต่อความสำเร็จคลิกที่นี่เพื่อศึกษาฉบับเต็มผลการวิจัย

ผลการวิจัยพบว่าการใช้กีฬาเพื่อความสามัคคีในสังคมได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั่วโลกและในยุโรป สิ่งนี้เชื่อมโยงกับการเติบโตของขบวนการกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (SDP) และการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางประชากรของสังคมยุโรป นักแสดงและองค์กรจำนวนมากทั่วยุโรปกำลังใช้แนวทางด้านกีฬาเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ของการทำงานร่วมกันทางสังคม

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเติบโตนี้ แต่ก็ยังมีข้อจำกัดและความคลาดเคลื่อนที่สำคัญภายในคำจำกัดความและความเข้าใจในปัจจุบันของการอยู่ร่วมกันในสังคม การใช้กีฬาเพื่อความสามัคคีทางสังคมแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่หลากหลาย แต่โดยรวมแล้ว ยังขาดหลักฐาน ความโปร่งใส และความเข้าใจในโครงการเหล่านี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความจริงที่ว่ากีฬาเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน ซึ่งมักถูกทำลายโดยแนวคิดในอุดมคติของ ‘พลังของกีฬา’ นอกจากนี้ นักแสดงที่ใช้กีฬาเพื่อความสามัคคีในสังคมมักขาดความสามารถที่จำเป็นในการออกแบบ ส่งมอบ ประเมิน และปรับปรุงโปรแกรมของตน

ผลการวิจัยพบว่า ความสามัคคีในสังคมเป็นที่เข้าใจและนำไปใช้ในหลายๆ ด้านโดยที่กีฬามักถูกมองว่าเป็นพาหนะในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โครงการต่างๆ มักมุ่งเป้าไปที่กลุ่ม ‘อ่อนแอ’ ในสังคม ซึ่งรวมถึงเด็กหญิงและสตรี ผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ และคนพิการ โดยมุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การเป็นอาสาสมัครด้านกีฬา เซสชั่นทักษะชีวิต เวิร์คช็อปและการฝึกอบรม ทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม การรวมกลุ่ม และการผสมผสานของกลุ่ม

ความท้าทายและโอกาส

ความท้าทายและโอกาสมีอยู่ร่วมกัน ซึ่งรวมถึงความจำเป็นในการสร้างขีดความสามารถในหมู่นักแสดง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการติดตามและประเมินผลงานของพวกเขา มีความจำเป็นต้องนำแนวทางการมีส่วนร่วมมาใช้มากขึ้น เพื่อให้ผู้รับผลประโยชน์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มีส่วนร่วมมากขึ้นตลอดทั้งโครงการ การแทรกแซงส่วนใหญ่จะกล่าวถึงปัญหาของบุคคลและชุมชน โดยมีข้อ จำกัด ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสรรคที่เป็นระบบและโครงสร้างต่อความสามัคคีทางสังคมสล็อตแตกง่าย